Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou pro podnikatele, 
pokud jste spotřebitel, tak Všeobecné obchodní podmínky naleznete níže na této stránce.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané v souladu s § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ)

platné v případě, že je kupujícím podnikatel dle bodu 1.1. a 1.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti EKRO CZ s.r.o., IČ 612 46 344, se sídlem Jihozápadní IV. 2363/5, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 28519

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují právní vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost EKRO CZ s.r.o., IČ 612 46 344, se sídlem Jihozápadní IV. 2363/5, 141 00 Praha 4 - Záběhlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 28519, provozovatel internetového obchodu LESENI.CZ (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující, kterým je, ve smyslu § 420 a § 421 OZ, podnikatel (dále jen „Kupující“). Veškeré další údaje a informace o Prodávajícím jsou uvedeny na internetové stránce www.leseni.cz.

1.2. Podnikatelem se dále rozumí:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona,
d) každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

1.3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád (čl. 10 VOP), a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

1.4. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.5. E-shopem Lešení.cz se pro účely těchto VOP rozumí internetový obchod nacházející se na internetové stránce www.leseni.cz, včetně všech počítačových aplikací v prostředí internetu přímo souvisejících s uskutečňováním objednávek zboží a služeb nabízených na Portálu a platbou za objednané zboží (dále též „Portál“).

2. Uzavření smlouvy

2.1. Za návrh k uzavření kupní smlouvy (nabídku) se považuje odeslaná objednávka zboží Kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti, tedy doručením závazného souhlasu (přijetím nabídky) ze strany Prodávajícího Kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

2.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného a účinného práva České republiky a budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

2.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě sporu platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2.4. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně a určitě popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na Portálu Prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

3. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou případu související s dodáním zboží či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOOÚ“). Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, e-mailing, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu EKRO CZ s.r.o., IČ 612 46 344, se sídlem Jihozápadní IV. 2363/5, 141 00 Praha 4 - Záběhlice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na Portálu.

4. Provozní doba

Objednávky přes e-shop Portálu jsou přijímány v režimu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

Objednávky telefonické, osobní na provozovnách Prodávajícího a elektronickou poštou jsou přijímány pouze v pracovních hodinách Prodávajícího (8-15h)

5. Ceny

5.1. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu Portálu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které je Kupující povinen pro uskutečnění koupě zboží zaplatit a v případě objednání dopravy zboží, rovněž i cenu za dopravu.

5.2. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou Prodávajícím.

6. Objednávání zboží

6.1. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku jeho objednání.

6.2. Objednávat zboží lze následujícími způsoby:

a) prostřednictvím e-shopu Portálu
b) elektronickou poštou na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
c) osobně v provozovnách Prodávajícího
d) telefonicky

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Stav vráceného zboží Kupujícím zpět Prodávajícímu je posouzen Prodávajícím. V případě, že se Prodávající s Kupujícím nedohodne na podmínkách přijatelných pro obě strany, bude zboží vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu případné další vzniklé náklady.

7.2. Při vystavení dobropisu je Prodávající oprávněn požadovat prokázání totožnosti Kupujícího za účelem ochrany vlastnických práv Kupujícího. Předložením dokladu totožnosti Kupujícím souhlasí Kupující se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu čl. 3 VOP (resp. osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písm. a) ZOOÚ).

8. Platební podmínky

8.1. Prodávající přijímá následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti při nákupu zboží;
b) platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího;
c) na dobírku při doručení zboží;

8.2. Vlastnické právo ke zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny a převzetí zboží Kupujícím, Prodávajícímu. Nebezpečí škody na věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, případně převzetím zboží Kupujícím, podle toho která z těchto okolností nastane dříve.

9. Dodací podmínky

Osobní odběr:

9.1. Zboží je oprávněn převzít pouze Kupující nebo jím pověřené osoba na základě úředně ověřené plné moci. Kupující je povinen při převzetí zboží prokázat svou totožnost. Kompletnost předávaného zboží potvrzuje Kupující podpisem dodacího listu.

Zasílání přepravní službou - ČR:

9.2. Zboží lze Kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Toptrans, nebo Českou poštou s.p. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce aktuálního v den objednávky.

9.3. Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je Kupující povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

9.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu.

10. Reklamační řád a práva z vadného plnění

10.1. V případě, že se Kupující domnívá, že poskytované zboží svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídá podmínkám uzavřené smlouvy, a proto vykazuje vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Prodávajícího, a to doporučeným dopisem na adresu Prodávajícího, e-mailem zaslaným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v provozovnách Prodávajícího, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace je Prodávajícím přijata přijetím doporučeného emailu, odpovědnou osobou na provozovně nebo přijetím emailu v pracovních hodinách Prodávajícího. Není-li email odeslán v pracovní hodiny Prodávajícího, považuje se za přijetí následující pracovní den.

10.2. Kupující je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Prodávajícímu předložit doklad o poskytnuté službě - stejnopis objednávky, fakturu apod.

10.3. Uplatněná práva z vadného plnění Prodávající vyřídí v příslušné lhůtě a způsobem zákonem stanoveným.

10.4. Práva Kupujícího z vadného plnění, jakožto i ostatní související práva, včetně lhůt k jejich uplatnění, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro kupujícího, který je podnikatel, jsou platné a účinné ode dne 1. 9. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tyto VOP jsou veřejně dostupné na Portále Prodávajícího.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné v případě, že je kupujícím spotřebitel. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

www.leseni.cz2

Certifikované obchodní podmínky dTest

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leseni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1 hvezda                     
Kontaktní údaje

Název e-shopu: www.leseni.cz

Provozovatel: EKRO CZ s.r.o.

Sídlo: Jihozápadní IV. 2363/5, 141 00 Praha 4

IČ: 61246344
DIČ: CZ61246344

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28519

Telefon: +420 224262861
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní adresa: Londýnská 71, 120 00 Praha 2

Seznam provozoven:
Londýnská 71, 120 00 Praha 2, provozní doba: pondělí - pátek 8 - 16 hodin
Průmyslová 50, 251 63 Strančice, provozní doba: pondělí - pátek 8 - 15 hodin

Objednávky přes e-shop WWW:LESENI.CZ jsou přijímány v režimu 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

1 hvezda
Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Přijímané způsoby platby jsou:
- platba v hotovosti při vyzvednutí zboží kupujícím,
- platba předem bankovním převodem (částka v plné výši musí být připsána na bankovní účet prodávajícího před předáním zboží kupujícímu),
- na dobírku při doručení zboží.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného ve výši 100 Kč.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

1 hvezda
Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Lhůtu pro dodání zboží je rovněž možné po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím prodloužit. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:
- převzetí zboží kupujícím ve skladu prodávajícího na adrese Průmyslová 50, Strančice, okr. Praha - východ - zdarma,
- přeprava prodávajícím - cena za doručení je oběma stranami sjednána předem,
- přeprava prostřednictvím přepravní společnosti - cena se pohybuje v závislosti na množství zboží a přepravní vzdálenosti a kupujícímu je oznámena předem.

Prodávající kupujícího upozorňuje, že náklady případného marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je oprávněn požadovat po kupujícím v nezbytně nutné výši jako náhradu vzniklé škody.

1 hvezda
Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

1 hvezda
Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

•           odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•           bezplatné odstranění vady opravou;
•           přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•           vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

1 hvezda
Vyřízení reklamace  

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  
        
Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

1 hvezda
Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost: EKRO CZ s.r.o.
Sídlo: Jihozápadní IV. 2363/5, 141 00 Praha 4
IČ: 61246344
DIČ: CZ61246344
Telefon: +420 224262861
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní adresa: Londýnská 71, 120 00 Praha 2

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a)         smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, seznam dopravců: Toptrans EU, a.s.; Česká pošta, s.p., přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b)         provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a)         na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b)         na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c)         na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d)         na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e)         na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f)          vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

1 hvezda
Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní  

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 31. srpna 2018.

Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 28. července 2018 do 27. července 2019.  

V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.